(Temsili)

Bu yazıda Race Condition problemini, bu problemin web uygulamalarındaki karşımıza çıkan örneklerini ve çözüm önerilerini paylaşacağım. Örneğimde; dil olarak Ruby, framework olarak Rails, veritabanı olarak ise Postgres kullanacağım.

Bilgisayar Mühendisliği okurken birkaç derste hem kendisinin hem de çözüm önerilerinin neler olduğunu öğrendiğim bir konu olan Race Condition sorununu gerçek hayatta neredeyse hiç karşılaşmamış ve çözmeye de çalışmamıştım. Dahil olduğum projede bu sorunu bir süredir yaşıyorduk ve uzun zamandır da anlamak ve çözüm üretmek istiyordum. Geçenlerde fırsat buldum ve internetten olası çözümleri araştırdım. Üzerinde çalıştığım proje gereği araştırmayı Rails/ActiveRecord/Postgres özelinde yaptım. İnternette birkaç blog yazısı ve Rails dokümantasyonunda bulunan ActiveRecord/Locking başlığını…

Furkan Ayhan

Computer Engineer | Software Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store