- NJOFTIM-

Dhe zyrtarisht LR PDSH dhe Aleanca Per Shqipetaret bejne THIRRJE per PROTEST! NE SHKUP- DITEN E PREMTE ME 22 MAJ-NE ORA 14 h! Piketakimi do te behet tek BITPAZARI dhe pastaj do te marshohet drejt parlamentit dhe qeverise. TA SHPREHIM REVOLTEN TONE NDAJ SISTEMIT TE PADREJTE!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.