Image for post
Image for post

In juni 2020 bracht Carola Wijdoogen het boek 7 Roles to Create Sustainable Success — A Practical Guide for Sustainability and CSR Professionals uit in Europa. …


Image for post
Image for post
Afleiding op straat door billboards.

Afleiding in het verkeer: het is een onderwerp dat regelmatig voorbij komt in de media. …


Image for post
Image for post
Thuis aan het werk.

“Een dag extra thuiswerken levert samenleving bijna 4 miljard euro op”. Dat concludeert het accountantskantoor PwC na hun onderzoek The costs and benefits of working from home. PwC deed onderzoek naar wat de gevolgen zijn van wanneer iedereen die thuis kan werken dat ook één dag in de week blijft doen na covid-19. Jouw werkgever, de Schatkist, het milieu en jijzelf kunnen de voordelen hiervan ervaren.

Voor dit onderzoek zijn twee belangrijke uitgangspunten genomen: PwC gaat er vanuit dat de helft van de werkende Nederlanders thuis kan werken én PwC gaat er vanuit dat al deze Nederlanders dan ook inderdaad één dag in de week thuis blijven werken na covid-19. …

Fynch is a social enterprise that influences people’s travel behaviour by rewarding sustainable choices with an app. Find out more on www.fynchmobility.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store