Бид “Монгол” хаана явна вэ?

Дэлхий дээр оршин буй тусгаар улс бүхэн өөрийн гэсэн өвөрмөц эдийн засгийн шинжтэй тэдгээр нь яаг л ӨВЧИН мэт учир нь өвчин туссан үед хортойч гэсэн Антибиотик хэрэглэн байж идгээдэгтэй адил өвчилсөн эдийн засгийн оношыг зөв олж Ардын Уламжлалт эмчилгээ гэхээс илүү Техник технологийн хүчээр засах хандлага аль хэдийнэ дэлгэрчээ.

Монгол улс маань хэдий хүртэл “Зүрхэнд оч байвал Тулганд гал бадмалана” гэсэн дүүрэн итгэлээр явхаас илүү бодит байдалтай ивлэрэн алхах цаг хэдийн дэргэд иржээ.

Global Competitiveness Index (GCI) Өрсөлдөх чадварын индекс нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зэрэглэл бөгөөд тус тайлангийн дүнг улс орнууд анхааралтай авч үзэж өрсөлдөх чадвараа сайжруулах бодлого, үйл ажиллагаандаа тусгаж хэрэгжүүлдэг байна. Манай улс 2005 оноос энэхүү тайланд нэгдэж, өрсөлдөх чадварын түвшингээ дэлхийн 140 гаруй оронтой харьцуулах боломжтой болсон юм.

Энэ тайлан дээрээс харахад Анхаарал хандуулах ёстой өөр нэг үзүүлэлт бол тухайн оронд бизнес эрхлэхэд саад болж буй хүчин зүйлс юм. Монгол орны хувьд Засгийн газрын тогтворгүй байдал, төрийн хүнд суртал зэрэг нь бизнеэс эрхлэгчдэд хамгийн их саад болдог гэсэн үр дүн харагдаж байна. Харин өндөр хөгжилтэй бусад улс оронд эсэргээрэй буюу хөгжилийн замналд нь засгийн газрын тогтолцоо, улс төрийн тогтвортой бодлого, залгамж халаа зэрэг хүчин зүйлсүүд эерэгээр нөлөөлж байна.

Өндөр хөгжилтэй орнууд болох Швейцар, Сингапур, АНУ, Герман, Нидерланд, Япон зэрэг улсууд өрсөлдөх чадвараараа дэлхийд тэргүүлж байна. Эдгээр орнуудын хувьд төрийн институциудын үр ашигтай, ил тод байдал, макро эдийн засгийн тогтвортой байдал, боловсролын чанар, бизнесийн төгөлдөршил, инноваци гаргах чадвар өндөр байна.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

Амьдралынхаа алтан үед алиалагч болж бүү тогло

Амьд явах энэ насандаа ариун сайхын зүйлийн төлөө тэм

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.