מכון שמיעה במרכז הארץ

ככל הנראה יצא לכם להיות במכון שמיעה לפחות פעם אחת בחייכם, בדרך כלל בגיל צעיר ביותר, אך למכון שמיעה כדאי להגיע בעוד מספר פעמים במהלך החיים. מתי כדאי להגיע ומדוע? הנה כמה דברים שצריך לדעת על ההגעה למכון שמיעה ובאופן כללי על העיסוק החשוב שלו.

Image for post
Image for post

מה מבצעים במכון שמיעה?

מן סתם שבמכון שמיעה מבצעים בדיקות שמיעה אך מורכבות הטיפול שתקבלו בו תהיה רבה משחשבתם. במכון שמיעה למעשה יאבחנו אתה בעיה שיש לכם מ-א’ ועד ת’, עד הפרטים הקטנים ביותר, ויש הרבה יותר סוגי בדיקות ממה שאתם יכולים לשער. ברגע שתגיעו למכון שמיעה, בין אם מדובר על מכון שמיעה פרטי או מכון שמיעה ציבורי, יבצעו תשאול קצר וינסו להבין מה בדיוק בעיה, האם יש משהו שמפריע לכם לשגרת החיים והאם יש סימנים כלשהם שהרופא צריך לדעת מהם.

מתי כדאי להגיע לבדיקה במכון שמיעה?

· למכון שמיעה כדאי להגיע כבר בגיל קטן כדי לאבחן בעיות התפתחות במידה ויש. כל ילד בעודו פעוט חייב להגיע לפחות פעם אחת וישמיעו לו צלילים שונים כדי להבין האם הוא שומע היטב, כאשר לעתים הבדיקה תתבצע כבר בעודו תינוק.

· בכל סימן לירידה באיכות השמיעה חשוב להגיע כמה שיותר מהר למכון מקצועי כדי שיבדקו את הבעיה, ויעצרו אותה לפני שהיא מחמירה.

· במקומות עבודה רועשים וגם בבסיסים צבאיים רועשים כמו בחיל האוויר או בחדרי מכונות של חיל הים, יש צורך לעבור בדיקות שגרתיות כדי לאבחן ירידה במצב השמיעה.

מה ההבדל בין מכון שמיעה פרטי לציבורי?

הטיפול שתקבלו במכון שמיעה ציבורי ובמכון שמיעה פרטי יהיה אותו הטיפול בדיוק אך כל מה שמסביב, החל מתהליך הבחירה של המכון ועד אמצעי השמיעה שיהיו לו, וכמובן התדירות שבה תוכלו לקבוע תור, יהיו שונים לגמרי. הרפואה הציבורית ידועה כבעייתית מאוד במדינת ישראל וזה מחלחל ם לעולם בדיקות השמיעה, כאשר התור שלכם יכול להגיע אפילו אחרי כמה חודשים, כאשר לעתים זו תהיה המתנה ארוכה מאוד שהופכת את הבדיקה לפחות רלוונטית. מכון שמיעה פרטי יציע לכם שירות טוב יותר, תוכלו לבחור מבין מכונים רבים יותר וגם מכשירי השמיעה מגוונים יותר.

המאמר מכון שמיעה במרכז הארץ פורסם ראשון בבלוג

from galei-kol.tumblr Feed

https://galei-kol.tumblr.com/post/179548399100/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5

גלי קול - מכון שמיעה

Written by

בדיקת שמיעה והתאמת מכשיר שמיעה חדש עושים במכון גלי קול שברמת גן, אנו מספקים שירותי בדיקות שמיעה ואבחון בעיות שמיעה והתאמת מכשירים http://www.galei-kol.co.il/

גלי קול - מכון שמיעה

Written by

בדיקת שמיעה והתאמת מכשיר שמיעה חדש עושים במכון גלי קול שברמת גן, אנו מספקים שירותי בדיקות שמיעה ואבחון בעיות שמיעה והתאמת מכשירים http://www.galei-kol.co.il/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store