Přidej se do týmu — letíme na Bali!

GAMEE

Před rokem jsme poprvé vyrazili s týmem pracovat na měsíc z Bali a byl to skvělý zážitek. I když je nás letos skoro dvakrát tolik, rozhodli jsme se to zopakovat. Máme poslední místa ve vile a hledáme do týmu 3 hvězdy - backend vývojáře, frontend (React) vývojáře a herního (html5/JS) vývojáře, když je najdeme do konce října, jedou s náma!

Měsíc budem na Bali a potom zpátky do naší vily na Náplavce. Hledáme zkušeného borce a borkyně pro rozvoj backendu a frontendu našich aplikací a chat bots a talentovaného vývojáře pro vývoj her pro miliony hráčů naší komunity.

Více je na Startup jobs, nejlepší je ozvat se a přijít se podívat do vily v Praze, kde sídlíme. Napiš zprávu Adélce na adela@gameeapp.com. Tak co?

GAMEE

Written by

GAMEE

Gamee is a social gaming experience, that connects friends in gaming challenges across platforms.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade