Linkedln Kılavuzu: Tek Rehber, 20 Yazı

Gamze Nurluoğlu
Nov 5 · 3 min read

Bugüne kadar Linkedln hakkında çok yazdım, çok konuştum. Her konuya ayrı yazı oluşturdum ve ortaya bu blog odaklı bir kılavuz çıktı aslında.

Ama önemli olan sadece okumak değil; adım adım okumak ve anlamak bunun da farkındayım. Eğitimlerde, etkinliklerde ben adım adım anlattığım için daha kolay anlaşılıyor her zaman. O zaman dedim ki kafası karışanlar için burada da bir rehber oluşturmam lazım.

Şimdi sizin için okumanız gereken tüm Linkedln yazılarımı bir sıraya koydum. Bu sırayla okumanızı istiyorum. Tıpkı eğitim alır gibi. Çünkü bu sırayla okursanız neyin, neden önemli olduğunu anlamanız daha kolay olacak.

Haydi başlayalım mı? :)

1) Değişim Rüzgarı: Linkedln Marka Kimliğini Değiştirdi!

2) Rakamlar ile Linkedln Kullanımı

3) Linkedln Erişimleriniz Düştü mü? Son Algoritma Değişikliği ile Tanışın!

4) Linkedln Profilinizi Düzenleyin ve Algoritma Dostu İçerikler İle Erişiminizi Arttırın!

5) 10 Adımda Linkedln Şirket Sayfanızı Oluşturun ve Yönetin

6) Linkedln Hangi Kullanıcıları Öne Taşır?

7) Linkedln’de İçerik Paylaşmadan Önce Dikkat Etmeniz Gereken Noktalar

8) Linkedln’de Sadece Popüler Olmak mı, Kendini İşinde Doğru Konumlandırmak mı?

9) Linkedln’de kaç bağlantınız var/olmalı?

10) Konmari Yöntemi ile 5 Adımda Linkedln Ağınızı Yönetin!

11) Linkedln Video Özellikleri

12) Linkedln Premium Hesap Kullanmak Gerekli mi?

13) Linkedln’de Erişimler Neden Düştü: 5 Sorun, 5 Çözüm

14) Linkedln’de İçerik Paylaşma Sorununu Yenmek İçin Kritik 3 Adım

15) Linkedln Reklamlarının İnfografikli Tarihçesi!

16) Linkedln’i Pazarlama Faaliyetleriniz İçin Nasıl Kullanacağınızı Biliyor musunuz?

17) Linkedln Şirket Sayfanıza, Bağlantılarınızı Davet Edin!

18) Linkedln’de B2C Pazarlama İçin 5 İyi Neden

19) Çalışanların Linkedln’de Aktif Olması Şirketleri İçin Risk mi?

20) Linkedln Mesaj Araçları İle Toplantı Planlayın!

Ve son!

Hepsini okudunuz mu?

Bu yazı bir rehber olarak hep burada duracak. Takıldığınız an bu yazıya başvurabilirsiniz :)

Gamze Nurluoğlu

Written by

Digital Brand Director: Digital Marketing I Social Media I Advertising in:gamzenurluoglu

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade