Гэртээ ирэх нь жаргал юм аа. Үүдээр оруут халуу төөнөж, ээж цай аягалж, хоолоо халуун дээр нь ид гэж халамжилж, хашааны хүүхдүүд бужигнаж, дүү нар бишүүрхэж, томчууд сонин чагнаж, хол ойрын үг хуучилж, тогоонд тос хольж, тооноор уур савсаж, гадаа адуу тургилж, гарч орох хооронд жиндэж, гаднаас мөс оруулж гал дээрх тогоонд хийж, жижиглэж, хайлуулж, гэрт халуу дүүгтэл гал түлж, яндангаар хааяа нэг оч хаялж, хөвөнтэй бээлий өмсөж түлээ хормойлж, хойд "амбаар"-аас мах оруулж, галын хажууд тавьж гэсгээж, хөлс бурзайлгасан халуун шөл хийж, ээжтэйгээ хууч хөөрч суух нь жаргал юм аа.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.