Цаг төрийн үймээн:

Хөөрхийдөө миний муу хөдсөн дээлтэй Монголчууд…………

Би дээр үеийн Монголын уран зохиолчдын номнуудыг шимтэн унших дуртай. Яагаад гэвэл яг л тухайн цаг үед очсон юм шиг амьд мэдрэмж төрүүлдэг гэхүү дээ. Цаг төрийн үймээн ч бас яг л тийм мэдрэмжийг өглөө.

Бусад уншиж байсан зохиолуудыг маань бодход Хятад, Монгол гэлтгүй тухайн цаг үед амьдарч байсан энгийн ардын амьдрал ямар байж вэ?? гэдгийг зохиолд илүүтэй гаргаж өгсөн мэт санагдана. Хүн бүхэн түүхээ мэддэг ямар их үнэ цэнтэй олдсон хөрс шороон дээр амьдарч байгаагаа ухаардаг бол ч …………………….,

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.