Ондоошил гэдэг үг Identity гэсэн санааг илэрхийлэхгүй бгаа мэт.
Enkhbat D
11

What is your identity? Регистерийн дугаар буюу хэзээ ч хэнтэй ч давхцахгүй unique дугаар биз дээ? Тэо утгаар хэлэх гэж оролдсон юм. Улс үндэстний хувьд ч ялгаагүй болов уу

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.