BuJo — Толгой Доторхоо Цэгцэлье!!!
Nyamdulam Garmaa
152

Харин тиймээ, BuJo Хэрэглэж эхэлснээс хойш овоо цэгцтэй болсон шүү. Нэтээс хайгаадүзвэл зөндөө олон сайхан санаанууд байдаг шүү. Би ч өөрөө нэтээс хараад л оролдож эхэлсээн хэхэ.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.