Viņa

Viņa ir tik maziņa

Kā alpu kalnu kaziņa

Viņas acis ir kā pogas

Tās tik dzidras kā ogas

Viņā viss ir tik foršs

Nu, kā sarkans poršs

Viņa ir mana bauda

Un kam man tā nauda…

Man viņa ir viss..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.