şark kurnazlığı
Kerem Güneş
1464

Hem içerik girdiğim hem de yazılmış müşteri görüşlerine güvendiğim bir kaç platform var. Bunların hepsi yabancı maalesef. Tripadvisor, Foursquare ve Amazon … Bu konu çok önemli, ciddi etik bakış ve dikkatli bir operasyon gerektiriyor. Ama konunun bir de kültürel ve sosyolojik boyutu var. Şikayet genelde memnuniyetten daha fazla ilgi çekiyor ve paylaşılıyor. Türkiye’de ABD ile karşılaştırdığınızda bu etki daha da fazla. Dolayısı ile müşteri görüş ve puanlamasında 360 derece bakış açısını sağlamak daha zor. Growthhacking’e dokunan yorumlar olmuş, kanımca konunun growthhackingle bir alakası yok.

Like what you read? Give Engin Utkan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.