Cách bảo quản gấu bông bạn nên biết | Mẹo nhỏ hữu ích cho bạn

Những cách bảo quản gấu bông cần lưu ý

Việc ôm ấp gấu bông hàng ngày sẽ khiến nó dễ dàng bị hư hỏng, rách hay xẹp mất đi hình dáng ban đầu. Tuy nhiên bạn không chỉ mua nó về và trưng bày trong tủ kính. Do đó, hãy chú ý cách bảo quản gấu bông sau đây.

Điểm cần lưu ý

  • Bạn cần kiểm tra thật kĩ những vết đứt của chỉ. Nếu nó hãy nhanh chóng may lại một cách thật khéo léo.
  • Bạn cần vệ sinh cho gấu bông để đảm bảo nó luôn được sạch sẽ. Chỉ với một chiếc khăn sạch những vào chậu nước ấm dùng lau nhẹ trên khắp bề mặt gấu, những bụi bẩn trên thân gấu sẽ được đánh bay một cách nhanh chóng nhất.

Bạn không nên dẫm hay đạp trực tiếp lên thân gấu, đấy chính là cách bảo quản gấu bông tốt nhất. Chính những hành động đó sẽ khiến gấu nhanh chóng bị mất hình dáng hay bám bẩn rất khó tẩy ra.

Nguồn >>> https://gaubongonline.com/blogs/tin-tuc/cach-bao-quan-gau-bong-ban-nen-biet

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store