Har slitt med noe av de samme problemene. Hva er prisen for herlighetene?
Carsten Pihl
1

Mellom 3000 og 3500, avhengig av hvem du kjøper av.

Like what you read? Give Gaute Holmin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.