Erabakitzeko eskubidea eta sare sozialak

Antxon Mendizabal gure ekonomia irakaslearen artikulu bikaina.

Erabakitzeko eskubidea eta Autodeterminazio eskubidea alderatzeaz gain, batak zein besteak gurean duten potentzialitatea azpimarratzen du. Erabakitzeko eskubidea eta sare sozialen artean eragiteko dagoen aukera historikoa azpimarratzen du Arrasateko irakasle marxistak. Bikaina.

>>> gaztelumendi.org

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.