€lkartasuna
gaztelumendi.eus
1

lotsa barik

Gauza ederra da elkartasuna, eta ez gara lotsatzen

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.