P2P insurance

Peer to peer sigorta modeli, ortak dayanışmaya dayalı tüketim esasına dayanmaktadır. Ortak dayanışmaya dayalı tüketim anlayışında, tüketiciler hem sağlayıcı (provider) hem de elde eden (obtainer) rolündedir. Tüketicinin çift taraflı rolü sayesinde, paylaşım ekonomisinin temeli ortaya çıkar. Paylaşım ekonomisi, diğer bir deyişle online etkileşimdeki ekonomik ve sosyal aktiviteleri tanımlamak için kullanılan tabirdir.

Peer to Peer sigortasının temel amacı; toplam maliyeti düşürmek, bilgi şeffaflığını artırmak ve verimsizliği azaltmaktır. Özellikle hasar zamanında, müşteri ile sigorta şirketi arasındaki çıkar çatışmasını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Normal şartlarda sigorta şirketleri, sigortaladıkları mallarda ve konularda hasar gerçekleşmediği zaman kar etmektedirler. Fakat müşteriler de sigortayı, hasar gerçekleştiği zaman paralarını alabilmek için satın almaktadırlar. Bu durumda sigortacı hasarı en az miktar ile ödemeye odaklanırken, müşterinin hasarını sonuna kadar almaya çalıştığı büyük bir çıkar çatışması ortaya çıkmaktadır.

Peer to Peer sigortasına verilebilecek birçok örnek vardır. İlk örnek, bir sigorta brokeri tarafından yaratılmıştır. Bu modelde, sigortalılar online olarak küçük gruplar oluşturmaktadır. Sigortalıların ödedikleri sigorta primlerinin bir kısmı, oluşturulan grubun fonu olarak tutulurken, diğer kısmı sigorta şirketine ödenmektedir. Ufak hasarlar ilk önce grup fonundan ödenmeye başlanmıştır. Limiti aşan büyük bir hasar meydana gelirse o zaman sigorta şirketi devreye girmektedir. Eğer hiç hasar gerçekleşmezse, grup fonundaki para, gruptaki sigortalılar arasında paylaşılmakta veya bir sonraki poliçe yenileme dönemi için rezervde tutulmaktadır. Grup fonunun bitmesi durumunda ise özel bir sigorta teminatı devreye girmektedir.

Diğer bir örnek ise sigorta şirketleri tarafından oluşturulmuştur. Brokerlerin oluşturduğu modele oldukça benzeyen bir yapıdadır. Bu sefer, arada bir broker olmadan, direkt sigorta şirketi tarafından yapılan bir uygulama görülmektedir. Eğer grubun topladığı prim hasarları karşılamaya yetmezse, sigorta şirketi devreye girmekte veya reasürans tarafından karşılanmaktadır. Az hasar olursa veya hiç hasar olmazsa grup fonu da grup üyelerine dağıtılmaktadır. Peer to peer sigortacı operasyon maliyetleri için sabit bir ücret almaktadır. Sigortacının aldığı ücret, ödenen hasar miktarına bakılmaksızın belirlenmektedir.

Sigortalı grubu, Facebook gibi sosyal ağlar vasıtasıyla oluşturulmaktadır. Brokerin oluşturduğu modelde grup olmanın tek şartı grup üyelerinin hepsinin aynı tipte sigorta ürününe sahip olmalarıdır. Sigorta şirketinin modelinde ise grup olmanın tek şartı, grup içindeki üyelerin aynı kulübe veya aynı hayır kuruluşuna üye olmaları gibi ortak bir yönlerinin olmasıdır.

Tarihçesi

2010 — Friendsurance

Alman sigorta brokeri Alecto GmbH tarafından kurulmuş bir şirkettir. Büyük sigorta şirketlerinden R+V, teknoloji yatırımcısı Horizons Ventures ve Avrupa birliği gelişim fonu Friendsurance’a yatırım yapmıştır. Bu modelin gelişmesinin nedeni, Almanya’daki sigorta hasarlarının fazlalığı olarak ele alınmaktadır. P2P’nin yaklaşımındaki amaç, insanların sorumluluk duygularının ağır basması yolu ile gerçek olmayan hasar bildirimlerini minimize etmelerini sağlamaktır. Firma 2011 senesinde sigortada hizmet inovasyonu ödülü aldı. 2011 senesinde yılın start-up’ı ilan edildi. 2013 senesinde sigortalılarının %90’ı grup fonlarında kalan hak ettikleri geri ödemeyi aldılar.

2014 — Guevara

İngiliz sigorta şirketi, araç sigortaları için bir çeşit P2P sigorta modelini ortaya çıkarmıştır. Müşterilerin mevcuttaki araç sigortalarını ödemiş oldukları prim ve edindikleri hizmet değişmeden P2P konseptine dahil etmişlerdir.

2015 — Inspeer

Fransız şirket, müşterilerin aile ve arkadaş grupları içinde hasar muafiyet miktarlarını paylaşmalarını sağlamıştır. Bu sayede, yüksek muafiyet miktarları olmadan, sigorta primlerinin düşük çıkması sağlanmıştır. Dolayısıyla grup üyeleri daha düşük prim ödeyerek yüksek muafiyet miktarları için birbirlerine finansal destek sunmaktadırlar.

2015 — TongJuBao.com

Çinli sigorta şirketi, P2P modelini sosyal riskleri teminat altına almak için kullanmıştır. Evlilik güvencesi, çocuk güvencesi ve aile birliği gibi ürünler çıkarmıştır.

2016 — Lemonade

Amerika’da kurulan Lemonade, sadece P2P modelini temel almış ilk sigorta şirketidir. Şirket, henüz kuruluş aşamasında 13 milyon dolar yatırım almıştır.