1.

wo3 jiao4 geoff. wo3 shi4 xiao4 zhang3 de ying1 wen2 lao3 shi1 zai4 Columbus. wo3 jiao4 ying1 wen2 jiao4 le wu3 nian2. wo3 de xue2 sheng cong2 sha1 wu1 di4 a1 la1 bo2, zhong1 guo2, ba1 xi1, han2 guo2, he2 ling3 yi1 guo2 lai2. wo3 jiao4 wu3 bai4 shang xue2 sheng le.

Mi chiamo Geoff. Io sono il direttore academico dei miei inseganti d’inglese a Columbus. Ho cominciato a insegnare cinque anni fa. I miei studenti vengono dall’arabia saudita, la cina, la korea del sud, e altri paesi. Ho gia' insegnato piu' di cinque cento studenti.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.