YnkeligtMentum
Peter Kofod
1685

Jeg er ikke helt med Peter. Er du pro eller contra Mimoun? Administrators opslag er da noget idiotisk vås. Deres modpart er Facebook. Karina har forstået budskaber til fulde :-)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.