Sosyal Medya Yönetimi Yararları

Özellikle de bir bilgisayar ve web hizmetiniz varsa, başlamak için çok az yatırım veya ekipman gerektirir. İşletmeyi evden veya internet bağlantısı olan herhangi bir yerden yönetebilirsiniz.

Her sosyal medya platformunu tanımanın yerine en iyi bildiğiniz sosyal medya platformları ile ilgilenebilirsiniz. Sosyal medya yöneticiliği için, daha fazla solo-prenör, serbest çalışan ve küçük şirketler bu süreci dış kaynak olarak kullandıkça büyümeye devam ediyor.

Sosyal Medya Yönetimi Dezavantajları

Etkili bir şekilde bir sosyal medya yönetimi işine başlamanın birkaç dezavantajı var.

Tüm işletmeler sosyal medyanın olanaklarını algılamaz. Bunları, sağlayabileceğiniz avantajlar konusunda tanıtmanız gerekebilir. …

Gercekci Reklam

www.gercekci.com Sosyal Medya Yönetimi — Kurumsal Kimlik Tasarımları — Seo — Basılı işler — Grafik Tasarım

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store