Jacks The Bomb
Jacks The Bomb

Jacks The Bomb

Gentleman, Ironman & entrepreneur who talks startups, design, tech, IPAs, coffee & Legos - Mind. Blown!