Scrum @ Home
Frank de Wit
17110

Top gedaan!
Ik ben vader van zes en onderwijskundige.
Scrum sluit perfect aan bij modern onderwijs. 
Het legt verantwoording voor het proces bij alle huisgenoten.
Iedereen in huis draagt zo bij aan een fijn thuis.

In het onderwijs is scrum niet zo gebruikelijk. 
Er zijn wel andere methodieken die er erg op lijken.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.