Wat als de overheid een startup was

Een klein bedrijf wilt groot zijn, en elke grote onderneming terug klein.

Onze overheid is een gigantische onderneming maar als we onze startups zouden runnen volgens het voorbeeld van onze eigen overheid waren we al lang failliet.

Wat als de overheid hun burgers zag zoals startups hun klanten ?
Wat als elke minister een aantal ‘actionable metrics’ had om aan te werken ?
Wat als we de ‘Lean Startup’ principes van Eric Ries toepasten op ons overheidsapparaat ?

Zelf ben ik al lang afgehaakt op alles wat met politiek te maken heeft. Maar als burger, nieuwslezer en ondernemer is er geen ontkomen aan. En terwijl ik heel hard probeer om de artikels over kleingeestige partijpolitiek, de zoveelste politieke crisis of stemmenmakerij te negeren denk ik bij mezelf “was het maar”.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.