Napanood ko na ang kwento nating dalawa. Ikaw at ako, sa dulo tayo pa rin ay iisa. Siguro nga’t walang kasiguraduhan ang mga linya pero sigurado akong napanood ko na ang kwento natin sa pelikula.

Like what you read? Give Gilbert Sto Domingo a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.