Artificial intelligence is hard to see
Kate Crawford
70144

tôi là người Việt Nam, tôi biết về bức ảnh này. Tôi ủng hộ ý kiến của bạn trong câu chuyện