Sesleri Görünür Kılmak(Cymatics)

Bugün bir videoda karşılaştım ve sizlerle paylaşmak istedim.

Kısaca Cymatics: Her sesin(ritmin,konuşmanın vb.) bir titreşim şekli var. Bu şekli sıvılara yansıtmaya cymatics deniyor.

“Mimari donmuş müziktir ve müzik akan mimari…”
Goethe

Ritimler geometrik olarak açığa çıkarlar ve matematikle değerler ile tam çözülebilmektedirler.

Image for post
Image for post

Ted’de bununla alakalı kısa bir video.

http://www.ted.com/talks/evan_grant_cymatics

Beni etkileyen ise Nigel Stanford’un Science Vs. Music videosu.

http://vimeo.com/111593305

Written by

UX Manager

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store