14 Yaşında 4 Saatte Site Yapıp 2000$ Kazanan Çocuğun Hikayesi

Savio Martin isimli bu arkadaş, ortam sesleri aracılığıyla daha iyi odaklanma ve rahatlama elde etmenize yardımcı olan bir siteyi 4 saatte yapıp lansmanını yayınladıktan 4 gün sonra projesini 2000$‘a satmış. (https://moodly.site/)

Süreç şu şekilde ilerlemiş:

→ Kodlama: 12 Eylül

→ Lansman: 13 Eylül

→ İlk Teklif: 15 Eylül

→ $2k Teklif: 16 Eylül

→ Moody Satıldı: 17 Eylül 💸

Eğer bu arkadaşa ulaşmak ve aklınızdaki soruları sormak istiyorsanız Twitter’ı burada: https://twitter.com/saviomartin7

Benden selam götürmeyi unutmayın. :-)

👉 Twitter’dan Takip Et: https://twitter.com/ugur2nd

--

--

--

Hoşuma giden girişimcilik hikayelerini paylaşıyorum. http://girisimkur.com | Twitter: https://twitter.com/ugur2nd | Telegram: https://t.me/girisimzel

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Girişim Kur

Girişim Kur

Hoşuma giden girişimcilik hikayelerini paylaşıyorum. http://girisimkur.com | Twitter: https://twitter.com/ugur2nd | Telegram: https://t.me/girisimzel

More from Medium

How to buy Klima through the Dharma app

Olive off-line contents

The Long Game — Issue #253

2021: A Year in Review