Ayda 300$ Kazanan Adamın Hikayesi

Tony Dinh isimli bu arkadaş 4 ay önce 1000 takipçi olmak için profil resmini otomatik güncelleyen bar sistemi kodlamış. Ve herkes bu fikre bayılmış. Daha sonra Tony bu fikri SaaS haline getirmiş. (https://blackmagic.so/)

Aylık 4$ olan bu hizmeti Twitter banneri içinde kullanabileceğini keşfetmiş. Fakat bir sorunu varmış. Gelirleri arttırmak. Eğer aklınızda Tony için gelir arttırma fikirleriniz varsa Twitter’dan etiketleyerek ona destek verebilirsiniz. (https://twitter.com/tdinh_me)

Ona önereceğiniz fikirleri açıkçası ben de merak ediyorum. Eğer onu etiketlerseniz beni de etiketler misiniz? (https://twitter.com/ugur2nd) :)

👉 Beni Twitter’dan Takip Et: https://twitter.com/ugur2nd

--

--

--

Hoşuma giden girişimcilik hikayelerini paylaşıyorum. http://girisimkur.com | Twitter: https://twitter.com/ugur2nd | Telegram: https://t.me/girisimzel

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Girişim Kur

Girişim Kur

Hoşuma giden girişimcilik hikayelerini paylaşıyorum. http://girisimkur.com | Twitter: https://twitter.com/ugur2nd | Telegram: https://t.me/girisimzel

More from Medium

CS 371p Spring 2022: Fedor Aglyamov

My chosen topic for the In-Depth Project

Creality Board Klipper Beeper M300 Buzzer gcode

creality_board_schematics_screenshot

Hawkwind – Space Ritual