Copy What?

Dit is een heel persoonlijk onderwerp, voor iedereen ligt dit anders. Voordat we hier over gesproken hadden in de les had ik er al een paar keer over nagedacht en heb ik mijn eigen eigen mening kunnen vormen.

Ik vind dat veel dingen heel ver gezocht zijn. Zoals een deuntje van een liedje dat er een beetje op lijkt of zo als we in de le hebben gezien over een videoclip dat lijkt op een dans. Iedereen mag doen en laten wat hij wilt, je moet je op iets kunnen baseren.

Maar langs de andere kant snap ik ook dat wanneer je iets uniek hebt gemaakt je daar niet de naam van iemand anders onder wilt. Maar het is iets anders als iemand exact jou dans, clip of tekst neemt en daar zijn naam onderzet of dat je iets maakt wat er op lijkt.

Mijn conclusie is dat niemand iets mag overnemen zoals het is en dan zijn naam er onder mag zetten maar je mag je wel baseren op iets dat al gemaakt is, ook al lijk het hard op wat er al bestond.

Like what you read? Give Gitte Geunes a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.