2017'de İngilizceyi Halledin
Çağrı Menteş
41618

Abi merhabalar tekrardan ingilizcemi okuma bazında geliştirebileceğim uygulama ya da platform tarzı bildiğin var mı❓ Hatta seviyene göre omuma parçası veren teşekkürler…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.