OLMAZ MI DERSİN?

Şuraya sürekli seni deli olduğuna ikna etmeye çalışan bir çınar çizelim.Gölgesi yetmiyor..Yaprakları bahçesini kirletse bile ağacı bir türlü kesemeyen kadın çizelim bir de.Bu tabloya baktıkça kendimi on kere aynı yerden bıçaklama isteği doğuyor içime,büyüyor içimde.Evimde asılı olmak zorunda çınarı dinleyip,ikna olana dek!

Kadın kendi beceriksizliğini bana yoruyor.Yoruluyorum!

“Yap artık şunu” isyanları gözlerinden okunuyor.Tam bir şeyler yapacağım/ yorgunum.

Tabloyu duvardan indirip,ağlaya ağlaya ardiyeye koyma vakti geldi geçiyor.Çocukken bana ilham olan o tablo artık sadece çelmeler takıyor /düşüyorum!

Tozlan şimdi rutubetli odalarda. / Olmaz mı dersin?

Bense bir hastahanenin ilaç sırasında.

Like what you read? Give Gökçem Nur Kaymak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.