Anyeong

Anyeong!
Ang salitang hindi mo alam kung ano ba ang ibig sabihin.
Ang salitang hindi mo alam kung ano ang gustong iparating sayo!
Hello ba or Goodbye?
Ayaw kong marinig ang salitang “anyeong” mula sayo,
Dahil kung mag papaalam ka din naman pala sa una nating pagkikita!
Wag ka ng mag “hello” kung iiwan mo lang ako!
Wag ka ng mag “anyeong” kung simula palang ay paaasahin mo lang ako!
At sa huli ay magpapaalam ka dahil nasaktan mo na ako!
Nasaktan mo na ako sa paasang simula, pero yun na pala ang huling seryosong kamustahan!
Na hindi mo man lang nasundan ang anyeong ng ibang salita.
At ng tugunan ko ng “saranghae”, tinalikuran mo lang ako na parang wala lang.
Yung parang hindi ba ako seryoso sa mga sinasabi ko?
Sabay tawa ka, at inumpisahan ang isang laro!
Binalasa mo ang baraha, para ako’y sumugal sa isang larong hindi ko alam!
Na kahit na malabong manalo pinataya mo at pinataya mo lamang ako!
Binibigyan mo ko ng dahilan na lumaban kahit naman na alm kong wala akong pag asang manalo!
Kaya’t wag ka ng mag “anyeong”
Kung isasama mo lang ako sa plano pero sa katapusan iiwan lang ako sa ere!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.