Το δωμάτιο του Μυστικού Δείπνου

Καί τή πρώτη ημέρα τών αζύμων, ότε τό πάσχα έθυον, λέγουσιν αυτώ οι μαθηταί αυτού, Πού θέλεις απελθόντες ετοιμάσωμεν ίνα φάγης τό πάσχα; καί αποστέλλει δύο τών μαθητών αυτού καί λέγει αυτοίς, Υπάγετε εις τήν πόλιν, καί απαντήσει υμίν άνθρωπος κεράμιον ύδατος βαστάζων. ακολουθήσατε αυτώ, καί όπου εάν εισέλθη είπατε τώ οικοδεσπότη ότι Ο διδάσκαλος λέγει, Πού έστιν τό κατάλυμά μου όπου τό πάσχα μετά τών μαθητών μου φάγω; καί αυτός υμίν δείξει ανάγαιον μέγα εστρωμένον έτοιμον. καί εκεί ετοιμάσατε ημίν. καί εξήλθον οι μαθηταί καί ήλθον εις τήν πόλιν καί εύρον καθώς είπεν αυτοίς, καί ητοίμασαν τό πάσχα.

Κατά Μάρκον, 14: 13–16

Το «ανάγαιον μέγα εστρωμένον έτοιμον» ή αλλιώς «Υπερώο» σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση βρίσκεται στο εσωτερικό της βυζαντικής εκκλησίας της Αγίας Σιών στο όρος Σιών της Ιερουσαλήμ. Εκεί ο Ιησούς δείπνησε μαζί με τους δώδεκα μαθητές του πριν τη Σταύρωση. Στη διεθνή ορολογία, το όνομα του δωματίου είναι “Cenacle” το οποίο προέρχεται από τη λατινική λέξη cena η οποία σημαίνει δείπνο. Τον 14ο αιώνα, οι Φραγκισκανοί έλαβαν άδεια για την τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών αλλά και για τη διαμονή τους μέσα στον χώρο. Σύντομα, Εβραίοι και Μουσουλμάνοι υιοθέτησαν την άποψη ότι κάτω από το Υπερώο βρίσκεται ο τόπος ταφής του Βασιλιά Δαυίδ και έτσι οι Φραγκισκανοί αναγκάστηκαν να αφήσουν τον χώρο και να παραχωρήσουν όλη τη διαχείριση στη μουσουλμανική οικογένεια Dajani- Daoudi η οποία συνέχισε να έχει τον έλεγχο για πολλούς αιώνες. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η Καθολική Εκκλησία διεκδίκησε τον έλεγχο του χώρου ισχυριζόμενη ότι το 1333, ο Ροβέρτος ΙΙΙ της Σαβοϊας, Βασιλιάς της Νάπολης και της Ιερουσαλήμ αγόρασε την τοποθεσία και μάλιστα με αυθεντικούς τίτλους ιδιοκτησίας οι οποίοι οφείλουν να αναγνωριστούν από την Βρετανούς. Μάλιστα, η Καθολική Έκκλησια ζήτησε από τους Βρετανούς να αναγνωρίσουν την ιταλική κυβέρνηση ως νόμιμο διάδοχο και κληρονόμο του Βασιλιά Ροβέρτου και έτσι να γίνει η μεταφορά της ιδιοκτησίας του στο Βατικανό.Παρόλα αυτά, οι Βρετανοί δεν θέλησαν να αλλάξουν κάτι στην υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων και έτσι το 1948, μετέφεραν τον έλεγχο της περιοχής στο νεογέννητο κράτος του Ισραήλ.

Το Υπερώο έχει αρκετά αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία τα οποία προστέθηκαν με το πέρασμα των αιώνων και την αλλαγή των θρησκευτικών χεριών. Ένα από αυτά είναι το mihrab, μία κόγχη προσευχής η οποία βρίσκεται στο κέντρο του νότιου τείχους καθώς και μία αραβική επιγραφή. Το Υπερώο είναι ανοιχτό για όλους τους επισκέπτες. Εβραίοι προσεύχονται στον κάτω όροφο του κτιρίου όπου θεωρείται ότι βρίσκεται ο τάφος του Δαυίδ. Οι Χριστιανοί μπορούν να προσεύχονται στο Υπερώο καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς αλλά πραγματοποιούνται μόνο τρεις λειτουργίες: την Μεγάλη Τρίτη, την Μεγάλη Πέμπτη και την ημέρα της Πεντηκοστής όπου ο Ιησούς εμφανίστηκε στους μαθητές πενήντα ημέρες μετά την Αναστάση του ως Άγιο Πνεύμα με το μήνυμα να κηρύξουν τα χαρμόσυνα νέα της Ανάστασης. Οι μαθητές προσεύχονταν στο Υπερώο τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Χριστός ως Άγιο Πνεύμα. (Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπ’ι τὸ αὐτό, και ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι, καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, καὶ ἐκάθισεν ἐφ’ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθώς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς.)Πράξεις Αποστόλων 2: 1–4

To 2014, ο Πάπας Φραγίσκος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή τέλεσε λειτουργία στο Υπερώο την παραμονή της αναχώρησης του στέλνοντας το μήνυμα ότι ο τόπος αυτός είναι ιερός για τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες και ανήκει σε όλους!

https://www.youtube.com/watch?v=KK9anRliTVs

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.