EDEBİYATI MÜFREDATIMIZIN BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEK İÇİN 5 SEBEP

Globed
Globed
Nov 1, 2018 · 3 min read

Günlük yaşantımızda çoğumuz boş vakitlerimizi kitap okuyarak dolduruyor, edebiyatı bir hobi olarak görüyoruz. Ancak, özellikle çocukların gelişimi için, edebiyat çok daha faydalı bir aktivite olabilir. Hadi gelin, edebiyatı derslerimizin bir parçası haline getirmenin, çocukların gelişimine yapabileceği katkılara bakalım;

1. Edebiyat, çocukların, etraflarında gerçekleşen olayların sebeplerini ve etkilerini, sonuçlarını, başrollerini, olayların gelişimini analiz edebilmesine; bu olaylarla ilgili çıkarımlarda bulunabilmesine ve sorunlara çözüm geliştirebilmesine yardımcı olur.

Post-modern bir dünyada, her geçen saniye yeni bir şey ortaya çıkmaktadır. Müzik, teknoloji ve sosyal medyadaki yeni eğilimler, dünyada gerçekleşen olaylar, yeni buluşlar ve dahası. Yetişkinler olarak bizlerin bile, bunlara adapte olmamız ve 21. Yüzyıla ait bireyler olabilmek için bunları analiz etme becerisine sahip olmamız gerekmektedir. Edebiyat, öğrencilerin bu becerileri kazanmasına yardımcı olur. Düzenli bir şekilde kitap okumak –kurgusal veya gerçekçi olması fark etmeksizin- ve bu kitabın özetini, akışını, olay örgüsünü çıkarmak; kitapta gerçekleşen olaylar ve sebepleri hakkında konuşmak, çocukların, yukarıda bahsedilen bağlamlar arasında bağlantılar kurmasını sağlar.

2. Öğrencilerin, günümüze uyum sağlayabilmeleri için gereken olağanüstü hayal gücü ve bakış açısını onlara kazandırır.

Hayali bir karakterin eylemlerini, sözlerini; eylemlerin arkasındaki mesajları, bu eylemlerin etik olup olmadığını tartışmak; eserin sahnelerinden birinde, duvarda yazılı olan yazının arkasındaki anlamı incelemek, öğrencinin eleştirel düşünme becerilerini önemli ölçüde geliştirir. Öğrenci, sorular sorarak bu eylemlerin sebeplerini ve sonuçlarını bulur; “Olaylar başka türlü gelişseydi ne olurdu?”, “Bu hikâye kimin bakış açısı ile yazılmış?” gibi sorular sorar. Bu noktada, eleştirel düşüncenin yanı sıra, öğrencideki hayal gücünü de tetiklemiş oluruz ve onun yaratıcılığını kolaylıkla artırabiliriz. Öğrencileri, birer hikâye anlatıcıya çevirebiliriz. Peter Lamarque, kurgusal edebiyatı, güvenilir olmayan bir bilgi kaynağı olarak görmek yerine, onun, “yaratıcı hikâye anlatıcılığı” özelliğinin –bir diğer adıyla “uydurma hikâyelerin”- ona gerçekçi veya deneyimsel bir temel oluşturduğunu öne sürer.

3. Etkili iletişim becerilerine katkıda bulunur.

21. yüzyıl vatandaşlarının sahip olması gereken en önemli özelliklerden biri de etkili iletişim becerileridir. Okuduğu her kitap ile farklı dünyalar ve farklı karakterler tanıyan çocuk, etkili iletişim becerilerini önemli ölçüde geliştirir. Okunan kitapların bir sınıf ortamında tartışılması da bu beceriye önemli bir katkı sağlayacaktır. Çocuklar, anladıklarını birbirleriyle paylaşıp, farklı fikirleri dinleyecek ve olayları yorumlama becerilerini kullanarak etkileşimli bir tartışma ortamı oluşturacaktır. Böylece, gerçek dünyada karşılaştıkları kişi ve olaylarla başa çıkabilme yetenekleri gelişir.

4. Öğrencilere daha geniş bir dünya görüşü kazandırır.

Edebiyat, deneyim inşa eder. Çocuklar, bir başkasının deneyimleri aracılığıyla ufuklarını genişletirler. Yeni yerleri ziyaret eder, yeni deneyimler kazanır ve yeni insanlarla tanışırlar. Geçmişi olduğu kadar bugünü de öğrenirler ve kendi kültürleri de dâhil olmak üzere çeşitli kültürleri öğrenirler. Tüm zamanların ve yerlerin insanlarında bulunan ortak hedefleri ve benzer duyguları keşfederler.

5. Dil becerilerini geliştirir ve dil öğrenimini hızlandırır.

Edebiyat, onu duyan ve okuyanlar için bir dil modeli sağlar. İyi yazılmış bir edebi metin, çocukların kullandıkları cümle kalıplarını, standart hikâye yapılarını ve çeşitli kelime kullanımlarını düzeltmelerine yardımcı olur. İngilizceyi ikinci bir dil olarak öğrenen çocuklar, İngilizce dil becerilerini, ilginç içerikler aracılığıyla geliştirebilir ve öykülere dokunan yeni kelime dağarcığından yararlanırlar.

Eminiz ki, edebiyatı derslerimizle bütünleştirmenin daha birçok faydası sayılabilir. Dijital kütüphaneler, çevrim içi okuma platformları ile ilgili bilgi taleplerinizi ve bu konudaki görüşlerinizi info@globed.co adresine gönderebilirsiniz.

Selim DEVİREK

Kaynaklar;

https://www.education.com/reference/article/benefits-literature/

http://education.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-157

https://www.straitstimes.com/singapore/importance-of-literature-education-for-the-future

Image for post
Image for post
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store