GLOBED MERCEK: Mr. D

Globed
Globed
Nov 6, 2018 · 2 min read

https://youtu.be/RwnBAHtc1D0

Joe Dombrowski, 27 yasında bir sınıf öğretmeni. 2017’de öğrencilerine yaptığı 1 Nisan şakası sosyal medyada 20 milyondan fazla izlenince bir anda dünya çapında ün kazanan Mr. D, yakaladığı trendi, kendi sınıflarında sonuç aldığı iyi uygulama örneklerini paylaşmak için kullanıyor.

“Öğrencilerin okulu mecbur oldukları için değil, istedikleri için bulundukları bir yer olarak görmelerini amaçlıyorum.”

Sınıfına taşıdığı mizahla ön plana çıkan Mr. D’nin belki de en dikkat çeken özelliği öğrencilerinin ilgisini toplamaktaki ustalığı. Paylaştığı her video, öğrencilerinin nasıl da tüm ilgisini derse veriyor olduğunu gözler önüne seriyor.

“Öğrencilere gerçek anlamda ulaşabilmek için onlarla ilişkiler inşa etmelisiniz.”

Sınıf yönetimi, her yaş grubundan öğrencide farklı güçlükler barındırıyor. Mr. D ise öğrencileriyle çekişmeye girerek, öğretiminin verimini düşürmek istemediği için, otorite kaygısını bir kenara bırakarak öğrencileriyle kişisel bağlar kurmaya odaklanıyor ve ilgi alanlarını gözlemliyor. Kurduğu arkadaşlıklar ise nihayetinde öğrenmenin yolunu açıyor; örneğin yıl sonu aktivitesi olarak bahçede yaptığı sözlüde doğru cevap veren öğrencilerinin kendisine su balonu atmalarına izin veriyor. Böyle bir fırsatı hangi öğrenci kaçırmak ister ki?

https://www.instagram.com/p/Bj8c50Qnjrw/?taken-by=mrdtimes3\

İşte Mr. D’den mesleğinin ilk yılındaki öğretmenlere yardımcı olacak 5 ipucu:

1) Görevlilerle arkadaş olun.

Yeni başladığınız kurumda samimiyet kurmak isteyeceğiniz ilk kişiler sekreter, danışma ve bina görevlileri; onlar binanın gözü ve kulağı. Fazladan fotokopiye mi ihtiyacınız var? Bilin bakalım sorununuzu kim çözecek.

2) Velilerden korkmayın.

Doğru, kariyerinizin bir noktasında veli ile karşı karşıya kalacağınız bir nokta gelecek. Karşınızdaki kişinin yalnızca çocuğu için en iyisini isteyen bir ebeveyn olduğunu aklınızda tutarsanız sakinliğinizi korumanız kolaylaşır.

3) Cevap vermeden önce içinizi dökün.

Yönetimden veya bir veliden gelebilecek e-posta ve mesajlarda haksızlığa uğrarsanız, dönüş yapmadan önce ayrı bir yere notlar alarak söylemek istediğiniz her şeyi yazın. Ardından yazdıklarınızı bir kenara bırakarak profesyonelce cevap verin. Mesleğinizi elinizde tutmanın önemini unutarak fevri davranmayın.

4) Mütevazı olun.

Bulunduğunuz yerde etrafınızdaki herkesten öğrenmeye çalışın. Onlarla konuşun, uygulamaları hakkında sorular sorun, gözlemleyin ve bunları kendinize nasıl uyarlayabileceğinizi planlayın.

5) İhtiyaçlarınızı dile getirin.

Sınırlı imkânlarla eğitim vermeye çalışıyorsanız eksiklerinizi duyurun; bulunduğunuz ortamlarda öğretmen olduğunuzdan bahsedin, ihtiyaçlarınızı anlatın, yetkili mercilere dilekçeler yazın. Büyük ihtimalle etrafınızda yardım etmek isteyen fakat bunu nasıl yapacağını bilmeyen insanlar bulacaksınız. Uygun gördüğünüz yerlerde istemekten çekinmeyin.

Oğuz ORAN

Kaynaklar:

https://www.youtube.com/channel/UCULlREa7lPKeU8Vd1RWWOuw

https://www.youtube.com/watch?v=SqoJMbLRNjc

https://www.instagram.com/mrdtimes3/

http://www.mrjoedombrowski.com/

Joe Dombrowski
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store