สร้าง Bot ใน Discord ด้วย NodeJS
Augsorn Chanklad
1610

ท่านที่ต้องการการเขียนโค้ดโดยละเอียดนั้น สามารถเข้าไปถามได้ที่กลุ่ม Discord.js Thailand Devs (https://www.facebook.com/groups/227442521028403/) ในเฟซบุ๊คได้เลยนะครับ ถึงแม้ว่าประชากรในกลุ่มจะไม่ค่อยมีเลยก็ตาม และถึแม้ผมงเป็นมือสมัครเล่น ผมก็ยินดีช่วยเสมอครับผม

AphoticL

Like what you read? Give Gmd K. Aphoticl a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.