This story is unavailable.

Cok basarili bir yazi olmus. Cikar gruplari arasindaki mucadele, farkli bir baglamda da olsa, Turkiye’deki demokrasi mucadelesinin altyapisini olusturuyor. Okurken bir yandan ister istemez ABD ve Turkiye’yi kiyasladim bu yuzden.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.