ביטוח עסקים — מהו ביטוח לעסק?

אתר בקליק
Nov 2 · 2 min read

מהו ביטוח לעסק? איזה סוגי ביטוחים קיימים בתחום הביטוח לעסקים וכיצד תוכלו לרכוש את הביטוח האופטימאלי ביותר לבית העסק שבבעלותכם? על כך ועוד בכתבה שלפניכם.

ביטוח עסקים הוא למעשה הגדרה כללית למספר מוצרי ביטוח המיועדים לעסקים.

מוצר ביטוחי זה מאגד בתוכו מספר פוליסות חיוניות והכרחיות לכל בעלי העסקים בישראל, וזאת לנוכח גורמי הסיכון אליהם הם חשופים שכל אחד מהם עלול להשפיע בצורה כזו או אחרת על המשך תפקודו ותפעולו של בית העסק.

סוגי ביטוחים הנכללים בתחום הביטוח לעסקים

בין יתר סוגי הפוליסות המשווקות תחת ההגדרה ביטוח עסקים תוכלו למצוא:

וסוגי פוליסות ו/או מרכיבי ביטוח נוספים אותם ניתן להתאים באופן פרטני לכל בית עסק בהתאם לגודלו.

מה חשוב לדעת לפני שרוכשים ביטוח עסקים?

ביטוח עסקים חייב להיות מותאם לכל אחד מצרכיו הביטוחיים של בית העסק הנמצא בבעלותכם וזאת בהתאם למאפייני העסקיים וגורמי הסיכון אליהם חשוף בית העסק. לצורך התאמה אישית של ביטוח עסקים, מומלץ להסתייע בשירותיהם של סוכנויות ביטוח המתמחות בהליכי תכנון והקמה של פוליסות שונות הנכללות בתחום הביטוח לעסקים, ולכן, מומלץ לפנות לכל אותן סוכנויות ביטוח העוסקות ומתמחות בתחום הביטוח לעסקים.

חשוב לציין שביטוח עסקים הינו מוצר ביטוחי המותאם לכל סוגי העסקים ללא קשר לגודלם ו/או אופי פעילותם העסקית. ביטוח זה מספק הגנה ביטוחית מורחבת בפני כל אחד מגורמי הסיכון אליהם חשוף בית העסק לאורך כל ימות השנה, לרבות, נזקי טבע, נזקי אש, נזקי פריצה/התפרצות, נזקי שוד/גניבה וכדומה.

  אתר בקליק

  Written by

  וורדפרס — בניית אתרים וקידום

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade