สรุป First Class Function / Higher Order Function / Promise / Async — Await / Event Loop

พยายามให้สรุปให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับ

สรุป First Class Function

JS ปฏิบัติกับ Function ในฐานะพลเมืองชั้นหนึ่ง (First-class Citizens) ถูกปฏิบัติในฐานะ Object นั่นหมายความว่าฟังก์ชั่น

  • สามารถกำหนดเป็น variable ได้ (Function expression)
let myFunc = (param1, paramN) => { // expression here... };

สรุป Higher-Order Function

  • สามารถส่งฟังก์ชันในฐานะ parameter ของฟังก์ชันอื่นได้
  • สามารถ return function จาก function ได้
  • บางครั้งเรียก callback function
// jQuery
$('#myButton').on('click', () => { // expression here... });
// XHR
$.get('url', function () { // expression here... });
// MAP
[1, 2, 3].map((i) => {

return i * 2;
});
// Foreach
let myLists = [1, 2, 3];
function Cal (n) {
console.log(n * 2);
}
let myResult = myLists.forEach(Cal);

เดียวมาต่อ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.