สรุป thisใน JavaScript และการใช้ .bind(), .call() และ apply();

เดียวมาอัพเดตครับ…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Teerapong Singthong’s story.