Gỗ ghép và Epoxy resin (Keo, nhựa Epoxy trong suốt)

Gỗ ghép
Aug 3 · 2 min read
Mặt bàn gỗ đổ keo Epoxy tạo hình hồ cá koi

Keo Epoxy là dung dịch trong suốt không màu, không mùi, không tan trong nước và có tính chất bền cao với hóa chất không tan trong dung môi khi kết tủa và tương thích với rất nhiều chất tạo màng khác. Nhựa Epoxy Resin là dạng chất lỏng, có màu nâu hoặc màu vàng trong, loại keo này không có mùi là epoxy chất lượng cao được tạo ra với các ưu điểm vượt trội về độ cứng , ít tạo bọt có độ trong suốt cao, chống bào mòn tốt, kết hợp tốt với gỗ, bột đá, đất sét, màu Acylic resin để tạo lớp phủ bề mặt gỗ làm bàn, tranh nghệ thuật, mô hình 3D.

Gỗ ghép thanh là kỹ thuật ghép gỗ được du nhập vào nước ta từ đầu thập niên 70 và phát triển nhiều kỹ thuật ghép độc đáo trong đó có kiểu ghép live edge phù hợp với các loại gỗ như me tây, muồng, óc chó, sồi…

Sự kết hợp của vật liệu gỗ và keo, nhựa Epoxy xử lý bề mặt và tạo hình độc đáo được ứng dụng phổ biến làm mặt bàn có tính nghệ thuật cao rất được ưa chuộng ở thị trường trong nước và nước ngoài.

Mặt bàn gỗ óc chó ghép live edge xử lý bề mặt bằng keo Epoxy màu đen

Bạn là đơn vị chuyên cung cấp mặt bàn gỗ Epoxy cần gia công ghép gỗ live edge dùng làm vật liệu nền vui lòng liên hệ :

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade