Gỗ ngắn căm xe (pyinkado), giáng hương (padauk), gõ đõ (doussie) được dùng vào việc gì ?

Gỗ ghép
Aug 5 · 5 min read
gỗ căm xe
gỗ giáng hương
gỗ gõ
Gỗ ghép

Written by

Gỗ ghép dùng sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, nội thất cao cấp gỗ sồi, óc chó, giá tỵ và gỗ ghép sx đồ gỗ giá rẻ, dụng cụ nhà bếp gỗ cao su, gỗ thông, xoan,tràm, xà cừ

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade