Gia công ghép chi tiết giường gỗ Sồi

Gia công ghép theo chi tiết giường gỗ Sồi (Vai giường, đầu giường, chân giường ….)