herhangi bir devlet görevlisi ile karşılaşınca kekeleyecek kadar korkutulmuş olduğu
Türkiye’nin ilerlemesinin önündeki en büyük engel
Enver ALTIN
333

Bunun en kesin yolu, dil ile toplumun düşünce sistemine etki edilmesi diye düşünüyorum. “Devlet Memuru” kelimesini, “Kamu Hizmetlisi” ile değiştirerek, bir jenerasyonda ciddi bir ilerleme kayıt edilebilir kanaatindeyim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.