CKA hakkında Medium’da göreceğiniz makaleler ve Reddit post’ları sınav hakkında aşağı yukarı benzer bilgileri veriyor. Bunların çoğunu sınav ilgili resmi kaynaklarda da bulabiliyoruz (handbook, curriculum veya tips). Bu yazıda bunları tekrar etmemeye çalışacağım.

Sınav hakkındaki tecrübelerimi 4 başlık altında toplayacağım.

Sınava Hazırlanma

  • İlk olarak Udemy üzerinde Mumshad Manambath’ın eğitimini alarak işe başladım. Bu eğitim sınav için bir standart sayılabilir. Özellikle practice test’ler sınav için bulabileceğiniz en iyi alıştırmalar. Size her alıştırma için KodeKloud üzerinde K8S kurulu ücretsiz online bir ortam da sağlıyor. Bu sayede sadece alıştırma yapacağınız konuya odaklanabiliyorsunuz. Diğer ortam problemleri ve minikube sorunlarıyla uğraşmıyorsunuz.
  • Bu eğitimin ilk bölümünde Mumshad bir…


Don’t mind the title. Most of the articles on Medium and posts on Reddit about CKA gives similar information about the exam, which you can find on the handbook, curriculum or tips. I will try my best not to repeat them.

I will group my notes about the exam 4 parts.

CKA Logo

Preparing For The CKA

  • I bought training from Mumshad Manambath on Udemy first. You can consider this one as a pseudo standard for the exam. This is the best training for the practical part. It provides you an online environment, which helps you to focus only on practicing test subjects. …

Gökhan Kızıltepe

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store