KOSGEB Gerçekten 50 Bin TL Hibe Veriyor mu?
Basar Kaya
23117

Çok başarılı bir yazı tebrik ederim. Zaten girişimciliğin doğası gereği risk almak gerekli diye düşünüyorum. Yoksa “50.000 TL dağıtıyoruz, gelin iş kurun” deseler her yer Playstation Cafe dolardı. Yazı da bu yöne dikkat çekiyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.