SSL Sertifika Tipleri Nelerdir?

  • Bahsedilen Phishing site Garanti Bankası sertifikası yerine size kendi sertifikasını gönderir. Tarayıcınız Domain ismini sertifikayla eşleştiremediği için aşağıdaki uyarıya benzer bir uyarı çıkararak sizi uyarır.
  • Site size Garanti’nin sitesinden ulaşabildiği sertifikayı gönderir. Tarayıcı sertifikadaki Public Key ile TLS akışını başlatır fakat karşı sunucuda Garanti'nin Private Key'i olmadığı için mesaj okunamaz dolayısıyla iletişim kesilir.

--

--

--

Full stack dad of two and just curious about things. Stories are from my twitter floods @gokhansengun. Main blog is www.gokhansengun.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gökhan Şengün

Gökhan Şengün

Full stack dad of two and just curious about things. Stories are from my twitter floods @gokhansengun. Main blog is www.gokhansengun.com

More from Medium

Caddy HTTP to HTTPS Redirections

Kubernetes new Release and Major changes

Sonar Setup with SAP Commerce

Openshift Security — Who’s at the wheel?