Göksel Köksal

Özelden de konuştuk ama buraya da yazayım, fikir olarak dursun.

Bu örnek üzerinden gelmeye çalıştığın noktayı anlıyorum ancak eğitim kalitesi ile eğitim kapsamı farklı konular. Nicelikten önce nitelik, evet. Fakat yazılımın dünyayı domine ettiği bir dönemde de en azından bir algoritma dersinin çocuklara fikir vermek ve yönlendirmek açısından müfredatta olması bence gayet mantıklı. Bunu yapmak herşeyi çözmeyecek dediğin gibi, ancak eğitim kalitesi önünde de bir engel oluşturmayacak bir adım.

  Göksel Köksal

  Written by

  iOS developer. Serious gamer.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade