Có bạn yêu cầu mình viết về the KPIs that matter and how to calculate them. Bạn ơi đi làm chứ không phải đi học mà ráp đúng công thức vô là sẽ có điểm cao :( KPIs are not financial reports, you can find any formulas easily on the Internet, or hire a consultant agency to come up with an expensive price tag for formulas you can easily find on the Internet, hell, you can even make up your own formula and none of this matter once you’re dead, or in the rarer cases — successful.
Những cái khó liên quan đến KPI là: 
1/ Tìm đúng số và nguồn dữ liệu tương đối chính xác để ráp vô công thức của bạn.
2/ Bảo đảm KPI không thay đổi 3 tháng 1 lần.
3/ Bảo đảm không cook số, cook nguồn dữ liệu để fit the narrative.
4/ Bảo đảm người làm KPI và người duyệt KPI không thay đổi 3 tháng 1 lần.

Picture: http://dilbert.com/strip/1994-07-27

Like what you read? Give Theodore Le a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.